Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAFLANDO
www.kaflando.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest:
Kaflando.pl & Risco Ceramika Dariusz Lepa sp.k. Ustowo 51 70-001 Ustowo
NIP 8513267037  REGON 520548698 KRS 0000935565
adres email: sklep@kaflando.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Za każdym razem gdy w regulaminie pojawiają się poniższe definicje, rozumie się przez nie:
a) Przedsiębiorca na prawach konsumenta-osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b)Konsument​ - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
-poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
-emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. W przypadku informacji o dniach w kontekście terminu dostawy lub terminu realizacji zamówienia, za każdym razem mowa jest o dniach roboczych (dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie zamówienia w formularzu zamówień, mailem lub telefonicznie.
§3 Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Dostawa lub na podstronie Metody płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).
W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
2. W sytuacji gdy data dostawy zostanie przesunięta przez klienta już po wysyłce towaru, a także przy braku kontaktu i nieobecności, braku odbioru, podania złego adresu dostawy i w konsekwencji konieczności przechowania przesyłki na magazynach spedytorów, a także powtórnego dowozu, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za przechowanie i powtórną dostawę.
3. W przypadku zamówienia towaru na palecie transportowej i braku możliwości dojazdu i dostawy samochodem ciężarowym (o masie całkowitej powyżej 3,5 tony) na adres doręczenia, klient zobowiązany jest wpisać w uwagach do zamówienia (w polu "dodatkowe informacje" pod uzupełnianym adresem dostawy) uwagę: "dostawa tylko busem". Usprawni to proces dostawy i uniknięcia dodatkowych kosztów przepakowania i powtórnej dostawy samochodem dedykowanym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, klient może zostać obciążony dodatkową opłatą wg. cennika firm spedycyjnych.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://kaflando.pl/dostawa-i-transport/

§5 Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient składa reklamację pisemną pocztą na adres: kaflando.pl Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin lub mailowo na adres email: reklamacje@kaflando.pl Poprawna reklamacja powinna zawierać dane Klienta i umowy pozwalające na identyfikację transakcji.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
3. Koszt dostarczenia reklamowanych towarów do Sklepu leży po stronie Klienta.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikłych podczas transportu, Klient ma obowiązek sporządzić protokół szkody (pismo dostępne u kuriera) oraz przesłać go na adres mailowy biuro@kaflando.pl lub pocztą tradycyjną na adres kaflando.pl Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin. W protokole powinna być zawarta dokładna ilość uszkodzonych szt/m2. Protokół będzie stanowił podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku dużych dostaw, niemożliwych do sprawdzenia na miejscu, prosimy o sprawdzenie dostawy w ciągu 3 dni od odebrania i zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń na adres mailowy sklep@kaflando.pl lub pocztą tradycyjną na adres kaflando.pl Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin.
8. ​Zgodnie z art.558§1 Kodeksu Cywilnego​Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa pocztą na adres: kaflando.pl Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin lub mailowo na adres email: sklep@kaflando.pl Poprawne odstąpienie powinno zawierać dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i umowy pozwalające na identyfikację transakcji.
3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca towar do Sklepu (adres do zwrotu: KAFLANDO Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin) w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszty związane z dostarczeniem towaru do Sklepu leżą po stronie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep wysyłka korektę do potwierdzenia. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymanej korekty. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Produkty
1.Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.Prezentowane na stronie internetowej ceny są cenami katalogowymi brutto i mogą różnić się od cen tych produktów stosowanych aktualnie, a także oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej.
3.Zdjęcia płytek mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
4.Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płytek.
5.Rzeczywiste wymiary płytek ceramicznych mogą różnić się od podanych na stronie.
6.Sklep nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.
7.Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie, a także niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej.

§8 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 4

Wyszukaj produkt