Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAFLANDO

www.kaflando.pl

Słowniczek:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (lub osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Umowa – Umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 4. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu (Sprzedawca) jest: Kaflando.pl & Risco Ceramika Dariusz Lepa spółka komandytowa, Ustowo 51 70-001 Ustowo wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000935565, NIP8513267037, REGON520548698, adres email: sklep@kaflando.pl
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez:
  1. Wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Towaru,
  2. Korzystanie z programu MailerLite, który automatycznie zezwala na wystawienie opinii wyłącznie osobom korzystającym z tego samego adresu email do zakupu jak i do wystawienia opinii,
  3. Automatyczną prośbę wygenerowaną przez Google Opinie i kierowaną na adres email Klienta podany podczas zakupów.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży stanowi akceptację Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. W przypadku informacji o dniach w kontekście terminu dostawy lub terminu realizacji zamówienia, za każdym razem mowa jest o dniach roboczych (dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie zamówienia w formularzu zamówień, mailem lub telefonicznie.
 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Dostawa I transport lub na podstronie Metody płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej). W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 2. W sytuacji gdy data dostawy zostanie przesunięta przez klienta już po wysyłce towaru, a także przy braku kontaktu i nieobecności, braku odbioru, podania złego adresu dostawy i w konsekwencji konieczności przechowania przesyłki na magazynach spedytorów, a także powtórnego dowozu, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za przechowanie i powtórną dostawę.
 3. W przypadku zamówienia towaru na palecie transportowej i braku możliwości dojazdu i dostawy samochodem ciężarowym (o masie całkowitej powyżej 3,5 tony) na adres doręczenia, klient zobowiązany jest wpisać w uwagach do zamówienia (w polu “dodatkowe informacje” pod uzupełnianym adresem dostawy) uwagę: “dostawa tylko busem”. Usprawni to proces dostawy i uniknięcia dodatkowych kosztów przepakowania i powtórnej dostawy samochodem dedykowanym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, klient może zostać obciążony dodatkową opłatą wg. cennika firm spedycyjnych. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Dostawa i transport.

§5 niezgodność z umową (Reklamacje)

 1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
  2. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  3. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
  4. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
  5. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
  6. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
  7. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  3. Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
  4. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt
  5. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  6. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
  7. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową
 7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku dużych dostaw, niemożliwych do sprawdzenia przy odbiorze, prosimy o sprawdzenie dostawy w ciągu 48h od odebrania i zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń (ilość i dokumentacja zdjęciowa) na adres mailowy reklamacje@kaflando.pl

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa pocztą na adres: kaflando.pl Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin lub mailowo na adres email: sklep@kaflando.pl Poprawne odstąpienie powinno zawierać dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i umowy pozwalające na identyfikację transakcji.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca towar do Sklepu (adres do zwrotu: Kaflando, Ustowo 51 70-001 Ustowo/Szczecin) w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Koszty związane z dostarczeniem towaru do Sklepu leżą po stronie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep wysyłka korektę do potwierdzenia. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymanej korekty. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Produkty

 1. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Prezentowane na stronie internetowej ceny są cenami katalogowymi brutto i mogą różnić się od cen tych produktów stosowanych aktualnie, a także oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej.
 3. Zdjęcia płytek mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
 4. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płytek.
 5. Rzeczywiste wymiary płytek ceramicznych mogą różnić się od podanych na stronie
 6. Sklep nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.
 7. Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie, a także niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej.

§8 Darmowe próbki

 1. Sklep oferuje możliwość zamówienia próbek płytek ceramicznych
 2. Próbki są bezpłatne, Klient ponosi zryczałtowane koszty logistyczne, w tym przygotowania, pakowania i dostawy przesyłki w wysokości 50 zł, dalej koszty przesyłki.
 3. Maksymalne jednorazowe zamówienie to 5 sztuk różnych próbek.
 4. Po opłaceniu zamówienia, klient otrzymuje automatycznie wygenerowany kupon rabatowy w wysokości kosztów przesyłki. Kupon generowany jest tylko dla zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupon można wykorzystać w okresie 6 miesięcy od jego wystawienia. W przypadku niewykorzystania kuponu w okresie 6 mcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupon przepada. Kuponu nie można wymienić na gotówkę lub zamienić na inną formę bonifikaty czy rabatu.
 5. Kupon można wykorzystać wykorzystania w ramach zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, przy jednorazowej transakcji o wartości powyżej 500 zł brutto (pięćset złotych brutto) – nie licząc kosztów transportu, wizualizacji oraz produktów z kategorii Outlet.
 6. Kupon rabatowy nie łączy się z innymi kuponami i dodatkowymi rabatami.
 7. W celu wykorzystania kuponu zamówienie musi zostać złożone z tego samego adresu poczty elektronicznej (e-mail), z którego dokonano zamówienia próbek.
 8. W przypadku dokonania zwrotu towaru, gdy po korekcie wartość zakupów wyniesie mniej niż 500,00 zł, kwota zwracanych środków będzie pomniejszona o równowartość kuponu.

§9 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11 Umowa o dostarczenie Lead Magnet

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.
 2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci ebooków a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.
 3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych ebooków, polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.
 4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij a następnie otrzymaniu przez Klienta maila potwierdzającego zapis na Lead Magnet lub zapis na Newsletter. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt ze Sprzedawcą na adres kontakt@kaflando.pl
 5. Lead Magnet w postaci e-booków zostanie dostarczony w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.
 6. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.
 7. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
 9. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:
  1. dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami – w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,
  2. w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły – przez cały okres dostarczania Lead Magnet.
 10. Jeżeli Lead Magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.
 11. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,
  2. Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
  3. Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  4. Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  5. Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
  6. Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.
 13. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.
 14. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.
 16. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,
  3. brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,
  4. brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 17. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.
 18. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.
 19. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.
 20. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
 21. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.
 22. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12 Usługa projektowania / wizualizacji

 1. Dokonanie zlecenia wykonania usługi stanowi zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Usługa wykonywana jest na rzecz klienta przez sklep internetowy Kaflando.pl za pośrednictwem współpracujących z Kaflando.pl Projektantów z wykorzystaniem profesjonalnego programu do projektowania „CAD DECOR PRO” na podstawie podanych przez klienta wymiarów projektowanego pomieszczenia i rozmieszczenia mediów.
 3. Usługa projektowania polega na opracowaniu wizualizacji łazienki, oraz wykonanie poglądowego szkicu pomieszczenia, którego dotyczy usługa w oparciu o wymiary przedstawione przez klienta. Wykonana wizualizacja ma charakter poglądowy, może być pomocna w orientacyjnym określeniu rodzaju i ilości materiałów potrzebnych do realizacji projektu pomieszczenia.
 4. Przed przystąpieniem do Usługi, klient zobowiązuje się do samodzielnego dokonania precyzyjnych pomiarów pomieszczenia, którego dotyczy Wizualizacja oraz przekazania dokonanych pomiarów za pośrednictwem zamieszczonego na stronie sklepu formularza (do pobrania w formacie pdf). Klient ponosi odpowiedzialność za podane przez niego wymiary pomieszczeń oraz podane rozmieszczenie mediów.
 5. Wizualizacja zostaje sporządzona wyłącznie w oparciu o gamę artykułów dostępnych w sklepie Kaflando.pl. w czasie realizacji usługi.
 6. Klient otrzyma pierwszą wizualizację w terminie do 10 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnego formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W ramach realizacji jednej usługi, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwóch poprawek. Prawo do zgłoszenia poprawki wygasa w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wizualizacji. Za jedną poprawkę przyjmuje się jednego wysłanego maila z uwagami. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia realizacji niniejszej usługi w terminie 10 dni roboczych ze względu na liczbę zleceń, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zlecenia. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z usługi, którą powinien przekazać niezwłocznie od chwili otrzymania informacji o nowym terminie realizacji usługi. W przypadku rezygnacji dokonana przez klienta opłata zostanie niezwłocznie zwrócona.
 7. Zmiana koncepcji wizualizacji, wymiarów pomieszczenia lub trzecia i kolejna poprawka zgłoszona do projektu stanowi nowy projekt w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 8. Na podstawie sporządzonej Wizualizacji, Projektant sporządza wycenę, która zawiera orientacyjny koszt materiałów, wskazanych przez klienta i użytych do Wizualizacji. Wycena sporządzana jest w oparciu o ceny obowiązujące w sklepie Kaflando.pl na dzień sporządzenia Wizualizacji - (ceny jednostkowe obowiązują wyłącznie w dniu sporządzenia wyceny). Wycena nie uwzględnia kosztu materiałów pomocniczych, tj. m.in. klejów, gruntów, kosztów robocizny i innych. Wycena, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. Wizualizacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Sklep. Kopiowanie, publikowanie, powielanie lub wykorzystanie projektu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody Sklepu jest zakazane i stanowi naruszenie prawa.
 10. Z chwilą przekazania klientowi Wizualizacji przez Projektanta, Sklep udziela klientowi niewyłącznej licencji na realizację Wizualizacji, na własne potrzeby, bez możliwości dalszej odsprzedaży wizualizacji lub jej komercyjnego wykorzystania.
 11. Usługa projektowania jest odpłatna. Cena usługi, w zależności od wybranej opcji, płatna jest z góry w kasie sklepu stacjonarnego Kaflando.pl lub za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12. Po opłaceniu zamówienia, klient otrzymuje automatycznie wygenerowany kupon rabatowy w wysokości kosztów wizualizacji. Kupon generowany jest tylko dla zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupon można wykorzystać w okresie 3 miesięcy od jego wystawienia. W przypadku niewykorzystania kuponu w okresie 3 mcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupon przepada. Kuponu nie można wymienić na gotówkę lub zamienić na inną formę bonifikaty czy rabatu.
 13. Kupon można wykorzystać wykorzystania w ramach zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, przy jednorazowej transakcji o wartości powyżej 3500 zł brutto (trzy tysiące pięćset złotych brutto) – nie licząc kosztów transportu, wizualizacji oraz produktów z kategorii Outlet.
 14. Kupon rabatowy nie łączy się z innymi kuponami i dodatkowymi rabatami.
 15. W celu wykorzystania kuponu zamówienie musi zostać złożone z tego samego adresu poczty elektronicznej (e-mail), z którego dokonano zamówienia wizualizacji.
 16. W przypadku dokonania zwrotu towaru, gdy po korekcie wartość zakupów ostateczna cena zakupu towaru wyniesie mniej niż 3500,00 zł, kwota zwracanych środków będzie pomniejszona o równowartość kuponu.

§ 13 Usługa przechowania zakupionego towaru w magazynie Sklepu

 1. Sklep oferuje usługę przechowywania w swoim magazynie zakupionego w spółce towaru.
 2. Usługę można zamówić w momencie składania zamówienia lub w późniejszym czasie, na podstawie oryginalnego dokumentu sprzedaży. Usługa nie jest świadczona po dostarczeniu towaru Kupującemu.
 3. Do każdego zakupionego towaru (potwierdzonego dowodem sprzedaży) usługa przysługuje jednorazowo.
 4. Kupujący oddaje Sprzedawcy, celem przechowania towaru przez okres maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru, najpóźniej w ostatnim dniu trwania usługi przechowania. Kupującemu nie przysługuje prawo do przedłużenia trwania usługi lub wykupienia kolejnego okresu przechowania.
 5. Przechowaniu podlegają wyłącznie towary opłacone w 100%.
 6. Usługa przechowania jest usługą odpłatną. Cena usługi wynosi - 500,00 zł (pięćset złotych). Usługa przechowania dotyczy wyłącznie towaru wydanego przez Sprzedawcę i odebranego przez Kupującego. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż z chwilą zamówienia umowy przechowania towar zostaje wydany Kupującemu.
 7. Odpłatność za usługę następuje w chwili wydania przez Sprzedawcę przedmiotu przechowania Kupującemu, po upływie okresu przechowania.
 8. Z chwilą zawarcia umowy przechowania na poczet ceny usługi Kupujący uiszcza zaliczkę w kwocie 10,00zł (dziesięć złotych), a Przechowawca kwituje jej otrzymanie.
 9. W przypadku odbioru przedmiotu przechowania nie później niż w terminie wskazanym w pkt 4 regulaminu Sprzedawca udziela Kupującemu rabatu w wysokości 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
 10. Sprzedawca będzie mógł żądać odebrania przez Kupującego Przedmiotu przechowania w każdym czasie, jeżeli dalsze przechowywanie rzeczy wiązałoby się z uszczerbkiem dla Sprzedającego lub z zagrożeniem dla Przedmiotu przechowania. W przypadku skrócenia okresu przechowania w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim Kupującemu nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowania lub roszczenie od Sprzedającego.
 11. W przypadku nieodebrania przedmiotu przechowania w umówionym terminie Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w odbiorze przedmiotu przechowania.
 12. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie norm powszechnie obowiązujących.
 13. Roszczenie z tytułu kary umownej staje się wymagalne z dniem nieodebrania przedmiotu przechowania za pierwszy jednomiesięczny okres, natomiast kara umowna za kolejne jednomiesięczne okresy staje się wymagalna w pierwszym dniu miesiąca.
 14. W przypadku nieodebrania przedmiotu przechowania przez trzy kolejne miesiące Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży przedmiotu przechowania z jednoczesnym przeznaczeniem uzyskanej ceny sprzedaży na poczet opłaty z tytułu przechowania a następnie naliczonych kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego.
 15. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie wskazanym w ustawie, przy czym za dzień wydania towaru kupującemu przyjmuje się dzień zawarcia umowy przechowania.
 16. Zakup usługi jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.
 5. Sprzedawca uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 4
 6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie, przy czym zamówienia Klienci składają zgodnie z procedurą przewidzianą w w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @kaflando.pl profil na Instagramie @kaflando oraz Whatsapp pod nr telefonu +48503778799 Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania Sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.
 7. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 8. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy właściwy sąd powszechny.

Zobacz opinie naszych Klientów:

Mateusz
Mateusz
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Płytki są piękne! Przede wszystkim są równe i proste. Bardzo dobrej jakości. Przepiękny marmurkowy wzór. Dostawa szybka i bezpieczna. Polecam! Warto szczególnie, że ceny są naprawdę konkurencyjne, a otrzymaliśmy produkt wysokiej jakości.

2 tygodnie temu
PIOTR
PIOTR
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Polecam bardzo! Ogromny wybor kafli, dodatkowo konkretne wsparcie na poziomie projektowania oraz doboru armatury. Jestem bardzo zadowolony.

2 miesiące temu
Kinga Madej
Kinga Madej
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Płytki śliczne, jestem bardzo zadowolona z zakupu. Polecam z całego serca ! To moje kolejne zamówienie w tym miejscu i napewno nie ostatnie :)))

2 miesiące temu
Radek
Radek
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Piękne płytki drewnopodobne, idealnie nadają się jako dekor na ścianę

4 miesiące temu
Renata
Renata
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Płytki prezentują się przepięknie, do tego b dobra i pomocna obsluga👍

5 miesięcy temu
Wyszukaj produkt